image
Billedet på sidehoved

Reerslev Skoles Landsbyordning

                        Målsætninger for Reerslev Skole
 
I den ramme, som Folkeskolen danner, er det Reerslev Skoles målsætning

¨       at børnenes læring, trivsel og opdragelse er et fælles anliggende for forældre og medarbejdere.

¨       at hver enkelt barn ud fra sine forudsætninger får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fagligt og socialt.

¨       at skolen er en inspirerende og velfungerende arbejdsplads for både børn og voksne.

¨       at der er et højt gensidigt informationsniveau mellem skolens parter.

 

Det er vores mål,

 

¨       at det enkelte barn oplever sig som værdifuld og at barnets selvværd styrkes som forudsætning for at udvikle selvtillid og selvstændighed.

¨       at det enkelte barn ud fra sine forudsætninger, behov og interesser får de bedst mulige betingelser for at udvikle sig fagligt og socialt.

¨       at det enkelte barn oplever, at det kan klare forandringer og med udbytte fungere i forskellige fællesskaber.

¨       at børnene indgår i et fællesskab, hvor den enkelte tager medansvar for sig selv og for andre og for fællesskabets værdier.

¨       At børnene udvikler forståelse for ligeværd og respekt for forskellighed.

 

 

¨       at børnene gennem skoleforløbet får forståel-se for, at de går i skole for deres egen skyld og udvikler ansvar for egen læring.

¨       at børnene bevarer lysten til at opleve, undres, stille spørgsmål og undersøge.

¨       at undervisning og fritid tilrettelægges, så alle børn møder faglige og sociale udfordringer.

¨       at hjem og skole i samarbejde støtter børnenes udvikling.

 

 

Derfor vil vi indrette vores skole så

 

¨       børnene har medindflydelse og medansvar i et omfang, der svarer til deres alder og udvikling.

¨       børnene oplever at deres forslag tages alvorligt, og at deres valg har betydning,

¨       børnenes engagement fastholdes gennem deres medindflydelse på emnevalg og arbejdsformer.

¨       børnene får kendskab til og indflydelse på mål for deres læring.

 

¨       tværfaglige emner og projektarbejde, hvor den faglige basisundervisning anvendes, prioriteres højt.

¨       undervisningen planlægges, gennemføres og evalueres i et  samarbejde i klassens team med klasselæreren som koordinator.

¨       samarbejde mellem årgangene giver øget mulighed for holddannelse og undervisnings-differenciering.

¨       der tages udgangspunkt i det enkelte barns ressourcer.

 

¨       pædagoger og lærere koordinerer deres indsats til gavn for det enkelte barn

¨       alle skolens parter har viden om deres rettigheder og pligter.

¨       der er en ligeværdig dialog mellem børn, forældre og medarbejdere

¨       gensidige forventninger er synlige.

 

Det er vores mål

 

¨       at børn og forældre oplever at skolen samarbejder med daginstitutionerne om en tryg skolestart.

¨       at samarbejdet om undervisning og fritid omfatter både skolens fritidsafdeling og Reerslev Fritidsklub.

¨       at børn og forældre oplever at skolen i samarbejde med overbygningsskolen forbereder skoleskiftet.

 

 

 

 

Derfor vil vi indrette vores skole så

 

¨       kommende forældre får god information før skolestarten.

¨       børnene har kendskab til skolen før skolestarten

¨       børnene har kendskab til Fritidsklubben før overflytningen.

¨       børnene gennem skoleforløbet får kendskab til overbygningsskolen

¨       der udvikles et fagligt fællesskab med overbygningsskolen

Miljø

 

 

Det er vores mål

 

¨       at det fysiske miljø er en inspirerende ramme om hverdagen.

 

¨       at alle børn føler sig som medlemmer af et socialt fællesskab.

 

Derfor vil vi indrette vores skole så

 

¨       hjemmeområderne giver gode muligheder for varierede undervisningsformer.

¨       udeområderne udformes, så de stimulerer både undervisnings- pause- og fritidsaktivi-teter.

¨       at alle på skolen samarbejder om at sikre et godt psykisk miljø.

 

Medarbejdere

 

 

Det er vores mål

 

¨       at medarbejderne oplever sig som værdifulde

¨       at medarbejderne udgør et fagligt og kollegialt fællesskab.

¨       at medarbejderne er aktive i udviklingen af skolens virksomhed.

¨       at medarbejderne udvikler sig personligt og fagligt.

 

 

 

Derfor vil vi indrette vores skole så

 

¨       alle har mulighed for at få indflydelse

¨       den enkelte har indflydelse på arbejdets tilrettelæggelse gennem en høj grad af selvforvaltning.

¨       teamsamarbejdet er fundamentet for fællesskabet.

¨       der er mulighed for intern og extern efteruddannelse.

 

Ledelse

 

 

Det er vores mål

 

¨       at ledelsen har et godt kendskab til undervisningen som helhed og til det enkelte barn.

¨       at ledelsen er synlig for børn, forældre og medarbejdere.

¨       at børn, forældre og medarbejdere oplever ledelsen som samarbejdspartnere.

¨       at ledelsen i samarbejde  med bestyrelse og medarbejdere sikrer skolens udvikling.

¨       at ledelsen sikrer at både overordnet og lokal målsætning implementeres i den daglige praksis.

 

 

 

 

 

 

Derfor vil vi indrette vores skole så

 

¨       det pædagogiske ansvar fordeles i ledelsesteamet.

¨       ledelsens opgavefordeling er kendt af skolens parter.

¨       ledelsen er sparringspartner for medarbejderne.

¨       den pædagogiske ledelse har højeste prioritet.